המוצר התווסף לסל הקניות
המשך קניה

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר יוניברס (מבית חברת נורלייט בע"מ )  שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

יוניברס  (חברת נורלייט בע"מ ) רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. יוניברס אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ). השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.השימוש בתכנים ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור.המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

המוצרים והשירותים שבאתר

יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) מציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שונים, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח אלה אם כן צויין אחרת. מחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע"מ.יוניברס  (חברת נורלייט בע"מ )שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי עד 10 ימי עסקים לאחר ביצוע הרכישה במקרה כזה תודיע יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין . תקופת האחריות ותנאיה הינם כמפורטים בתעודת האחריות המצורפת למוצר. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

הזכות לרכוש מוצרים באתר

כל אדם ו/או עסק שאושר על ידי חברת נורלייט בע"מ להצטרף כחנות באתר, יהא רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר, בקניה קמעונאית בלבד. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV. יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) רשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה  שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע  בניהולן התקין של המכירות באתר.


אופן רכישת המוצרים, חיובים ותשלומים

במסגרת הרכישה באתר יהיה על המשתמש למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים:שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV.לחילופין,תתאפשר רכישה באמצעות paypal, סליקת אשראי וכל אמצעי אחר שיהיה מקובל על ידי חברת נורלייט בע"מ ולשיקולה הבלעדי. הפרטים בטופס ההזמנה ישמשו את יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  לשליחת דברי פרסום בנוגע למבצעים ו/או עדכונים, אלא וככל שתסמן ברובריקה המתאימה כי אינך מעוניין בשירות זה. את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי הובלה, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעות המוצר.באם תרצה בכך, תהא רשאי לאסוף את המוצר הנרכש באופן עצמאי ממחסני יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )   : רחוב עמל 64 פתח תקווה, בתיאום מראש, ובמקרה זה, לא תחויב בתשלום דמי ההובלה (לפירוט, ראה סעיף 7 להלן).  עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ).


משלוח ומועדי אספקת המוצר/ים

מועד אספקת המוצר כפי שמפורט בעמוד המכירה נספר בימי עבודה (ימים א'-ה' בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמש. עקב אופיים של המזמינים באתר (רכישות קמעונאיות בלבד) תיאום משלוחי המוצרים, ו/או איסופם ממחסני החברה ו/או מנקודות איסוף שונות יתואמו ישירות אל מול הגורם הלוגיסטי הרלוונטי בחברה.
יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין.
אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכתובת אחרת לפי דרישתו, כפי שמילא בטופס ההזמנה. מסירת המוצר הנה אישית בלבד לידי המזמין בהצגת תעודת הזהות של המזמין בעת המסירה. היה והמזמין אינו מקבל המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כוח מטעמו וכן את תעודת הזהות שלו למקבל המוצר.


איסוף עצמי
ככל שהדבר אפשרי (לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף עצמי) - משתמש המעוניין לקבל לידיו את  המוצר באופן עצמאי יסמן זאת במקום המיועד לכך בטופס ההזמנה. מועד האיסוף יהיה כפוף למלאי הקיים.  בעת איסוף המוצר יהיה על המשתמש להציג תעודת זהות. מקרה בו אוסף המוצר אינו המזמין, הרי שיידרש להציג ייפוי כוח מטעם המזמין ואת תעודת הזהות של המזמין לשם קבלת המוצר. משתמש האוסף מוצר באופן עצמאי יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצר ממועד קבלת המוצר לחזקתו. במקרה של איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בדמי הובלה.

 

ביטול רכישה והשבת המוצר/ים על ידי הרוכש

כל הרוכש מוצר באתר יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –1981 ("חוק הגנת הצרכן"). להלן בקצרה כללי הביטול הרלוונטיים (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם מחייבים):

 

א.ברכישה של מוצר –מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ב. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב ל- יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) בלבד, באמצעות פקס מספר 039221485

ג.תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: 

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לרוכש בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ), בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור לרוכש עותק מהודעה ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל שהרוכש קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) במקום שבו נמסר המוצר.

ד. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ), בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהרוכש סוכם כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. ככל שהרוכש קיבל את המוצר, עליו החובה להחזיר את המוצר ל- יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) במקום עסקיה, על חשבון הרוכש.

 

ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהמוצר הותקן בבית הרוכש על ידי יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) או מי מטעמה, לצורך מתן שירות לפי העסקה, יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) תהא רשאית לגבות מהרוכש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

 

ו. שימו לב –החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הרוכש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה/התקנה בבית הרוכש המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, מומלץ כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או שלקול מכל מין וסוג שהוא.

ז.בהתאם להראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן –לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין מוצר אשר נוצר במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה או הזמנה מיוחדת.

 

ביטול מכירה על ידי יוניברס  (חברת נורלייט בע"מ )

יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  תהא רשאית לבטל כל הזמנה ו/או התקשרות עם מזמין במתן הודעה טלפונית או בכתב וזאת במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, או מקרה בו מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי, יבצר מ- יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  לנהל את האתר בצורה תקינה ו/או לספק המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, או במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

 
שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה/ בעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמש .מסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשר יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירות. המידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראי). יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר (למען הסדר הטוב - כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ולפי התקן). עם זאת, מאחר והמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהם. יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' בגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בו. פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, טלפון, כתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של יוניברס  (חברת נורלייט בע"מ ) המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) ללקוח, אלא וככל שיסרב הלקוח לקבלת שירות.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניו, בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בו, בפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם של יוניברס   (חברת נורלייט בע"מ )או של צד שלישי אשר הרשה יוניברס (חברת נורלייט בע"מ )  להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת יוניברס (חברת נורלייט בע"מ ) מראש ובכתב.


סמכות שיפוט

השימוש באתר ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו הינו בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר.

 

מעבדת תיקונים של היבואן פועלת בשעות העבודה (בתיאום מראש) בקריית אריה, פתח תקווה , רחוב עמל 64.
ניתן לבצע מסירה לתיקון גם בחנויות של לקוחותינו באזור מגוריך -  פרטים נוספים אודות נקודות המסירה ימסרו ללקוחות פעילים.

=""